Suvremena prenatalna dijagnostika ženama daje mogućnost dobivanja odgovora na pitanja o genski uvjetovanim poremećajima ploda u vrlo ranoj fazi trudnoće, kao i pravovremenog suočavanja s rezultatom testa. Kromosomski poremećaji detektiraju se klasičnom kariotipizacijom, a rezultati testa čekaju se 3-5 tjedana, što ženi period čekanja rezultata čini iznimno stresnim.
Brza metoda utvrđivanja poremećaja kromosoma u ranoj trudnoći metoda je kojom se u samo 48 h mogu pouzdano utvrditi najčešće kromosomske trisomije i ostale aneuplodije kromosoma 13,18, 21, X i Y, kao i uniparentalna disomija kromosoma 15 (UPD-15).
Ova metoda temelji se na izolaciji DNA iz amnionske tekućine, umnožavanju izdvojene DNA i detekciji rezultata na genetičkom analizatoru.


Aneuploidija je poremećaj broja kromosoma, a najčešće se manifestira kao trisomija koja zahvaća pojedine kromosome u setu. Trisomija može nastati kao posljedica nerazdvajanja kromosoma u anafazi I ili II mejoze te anafazi mitoze, ili izmjenjivanjem genskog materijala (engl. „crossing-over”) između dva nehomologna kromosoma. Time nastaje neravnoteža u genskom materijalu koja rezultira abnormalnim fenotipom fetusa. Najčešće trisomije autosomalnih kromosoma kod ljudi su sindromi: Patau (trisomija kromosoma 13), Edwards (trisomija kromosoma 18) i Down (trisomija kromosoma 21) koje predstavljaju oko 75% svih značajnih kromosomskih aneuploidija. Najčešće aneuploidije spolnih kromosoma su sindromi: Turner (monosomija X), Klinefelter (XXY), Jackobs (XYY) i trostruki X (XXX).

Slika 1: Trisomija kromosoma 18, Edwardsov sindrom, detektirana klasičnom kariotipizacijom.


Uniparentalna disomija (UPD) je poremećaj kromosoma koji se javlja kod osoba koje su obje kopije kromosoma ili dijela kromosoma naslijedile samo od jednog roditelja. Najčešći poremaćaj ovog tipa javlja se na kromosomu 15 (UPD-15). Može javiti kao majčina uniparentalna disomija (engl. „maternal UPD-15“) i očeva uniparentalna disomija (engl. „paternal UPD-15“). Posljedica majčine uniparentalne disomije je pojava sindroma Prader Willi (alelne varijante su dobivene samo od majke), dok se u slučaju očeve uniparentalne disomije pojavljuje Angelmanov sindrom (alelne varijante su dobivene samo od oca).

Poremećaji u broju i nasljeđivanju kromosoma detektiraju se klasičnom kariotipizacijom koja je skupa i dugotrajna (3 do 5 tjedana).


Kvantitativna fluorescentna lančana reakcija polimerazom (engl. „Quantitative Fluorescent PCR“; QF-PCR) je brza metoda kojom se u samo 48 h mogu pouzdano utvrditi najčešći kromosomski poremećaji. Metoda se temelji na izolaciji DNA iz nekultiviranih fetalnih amniocita (stanica amnionske tekućine), istovremenom umnažanju većeg broja polimorfnih mikrosatelitnih  lokusa (STR) i nepolimorfnih sekvenci (AMXY i SRY), lančanom reakcijom polimerazom te analizi broja i intenziteta dobivenih signala kapilarnom elektroforezom na genetičkom analizatoru. U Velikoj Britaniji navedena pretraga već polako zamjenjuje klasičnu kariotipizaciju, a u Francuskoj se koristi kao brzi preliminarni test.


Genos DNA laboratorij jedini je privatni laboratorij u Hrvatskoj koji u suradnji s Rodilištem & Poliklinikom Podobnik.  korištenjem QF-PCR metode, provodi utvrđivanje najčešćih trisomija i ostalih aneuploidija autosomalnih kromosoma 13, 18 i 21 i spolnih kromosoma (X i Y) te utvrđivanje uniparentalne disomije kromosoma 15 (UPD-15).

U ponudi laboratorija Genos nalaze se dvije analize pomoću kojih je u samo 48 h moguće pouzdano utvrditi najčešće kromosomske poremećaje:

  • analiza aneuploidija – iz zaprimljenog uzorka analizira se 21 lokus, po 5 STR lokusa na kromosomima 13, 18 i 21, te 6 lokusa na spolnim kromosomima (X i Y)
  • određivanje uniparentalne disomije kromosoma 15 (UPD-15) – iz zaprimljenog uzorka analizira se 5 STR lokusa na kromosomu 15.

Slika 2: Trisomija kromosoma 21

 

Slika 3: Triploidija

Slika 4: Uniparentalna disomija kromosoma 15 (Angelmanov sindrom) -očeva uniparentalna disomija u kojoj su obje alelne varijante od 164.76 bp djeteta nasljeđene od oca. U sredini su prikazane alelene varijante djeteta (164.76 bp i 164.76 bp), iznad su alelne varijante majke ( 168.86 bp i 171.74bp), a na dnu slike su alelne varijante oca (160.49 bp i 164.76 bp)